Ustaw jako startową   |   Dodaj do ulubionych

 Aktualności
2019-04-30; 12:43:21 | Radom
Zarząd PiS i Maxto apelują do prezydenta ws. RCS-u
Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Radomskiego wezwał Prezydenta Miasta Radomia, Radosława Witkowskiego do natychmiastowego przedstawienia planu rozwiązania sytuacji i dokończenia inwestycji Radomskiego Centrum Sportu. Oświadczenie w sprawie budowy przedstawiła także firma Maxto

Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Radomskiego przyjął stanowisko, które przesłał do radomskich mediów. - Zarząd Okręgu Radomskiego Prawa i Sprawiedliwości wyraża ogromne zaniepokojenie informacją przekazaną przez jednego z konsorcjantów budujących Radomskie Centrum Sportu przy ul. Struga w Radomiu, z której wynika iż spółka MOSiR, będąca własnością Miasta Radomia, zapłaciła za niewykonane roboty, a przyjęte jako zrealizowane. Tym samym narażając na uszczuplenie majątek Gminy Miasta Radomia o wiele milionów złotych - napisali.

Czytamy dalej: - Niedopuszczalnym jest: wydawanie pieniędzy publicznych bez należytej staranności a być może ominięcia procedur i zapisów umowy, zapłacenie za usługi, dostawy czy roboty budowlane, które nie zostały faktycznie wykonane i odebrane zgodnie z prawem, niewłaściwy nadzór ze strony władz Spółki jako zamawiającego i władz miasta, o którym informuje konsorcjum. Brak jednoznacznego zaprzeczenia przez władze Miasta i spółki informacjom przekazanym przez firmę MAXTO wskazuje na fakt zaistnienia powyższej sytuacji - wyliczają członkowie zarządu.

- Zdaniem Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski winien w trybie natychmiastowym odwołać władze spółki MOSiR oraz Zastępcę Prezydenta ds. Inwestycji Pana Konrada Frysztaka. Brak stanowczej reakcji ze strony Prezydenta oznaczać będzie, że było to robione za jego zgodą i przyzwoleniem. Ponad to, wzywamy Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego do natychmiastowego przedstawienia planu rozwiązania sytuacji i dokończenia inwestycji - zaapelował zarząd PiS.

Oświadczenie w sprawie inwestycji przesłała także firma MAXTO, które publikujemy w całości. Zarząd Maxto Sp. z o.o. S.K.A tłumaczy: - W związku z szeregiem publikacji dotyczących realizacji inwestycji „Radomskiego Centrum Sportu” informujemy, co następuje: MAXTO, jako jeden z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotowej inwestycji, z olbrzymim zaskoczeniem przyjmuje wiele informacji przekazywanych przez Zamawiającego za pośrednictwem mediów, które w naszej ocenie - pomijają znaczną część najistotniejszych w niniejszej sprawie okoliczności - kształtują mylne wyobrażenie opinii publicznej na temat istniejącego stanu rzeczy i jego przyczyn. W okresie minionych kilku tygodni nasza Spółka starała się zachować daleko idącą wstrzemięźliwość w prezentacji swojego stanowiska w niniejszej sprawie uznając, iż leży to w interesie wyjaśnienia okoliczności sprawy, nie mniej jednak z uwagi na fakt, że ani przedstawiciele MOSiR ani Urzędu Miasta Radomia nie są zainteresowani podjęciem działań zmierzających do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności sprawy, MAXTO podjęła niezbędne kroki faktyczne i prawne. W dniu 14 lutego 2019 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta Radomia przy udziale Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta przekazano zarówno urzędnikom miejskim jak i przedstawicielom MOSiR Raport z wyników przeprowadzonej na zlecenie MAXTO inwentaryzacji robót, która wykazała, że zakres robót budowlanych rzeczywiście wykonanych na budowie jest znacznie mniejszy od zakresu potwierdzonego protokołami odbioru robót. Nadto zwróciliśmy się do Pana Prezydenta Miasta o podjęcie czynności nadzorczych, jako właściciela MOSiR spółki z o.o., wskazując jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie ustalono dlaczego MOSiR dokonał zapłaty na rzecz ROSA – BUD S.A. za niewykonane roboty budowlane, których łączna wartość przekracza 12 mln zł brutto, a następnie wzywał ROSA – BUD S.A. do ich „dostarczenia” na budowę. W dniu 12 kwietnia 2019 Maxto przekazało władzom miasta Radomia opinię firmy CAS opracowaną przez specjalistów z uprawnieniami biegłych sądowych z zakresu budownictwa, która potwierdziła rozbieżności wykazane w inwentaryzacji przekazanej w dniu 14 lutego 2019. Przekazany Raport z inwentaryzacji oraz opinia firmy CAS pokazały nieuprawnioną zapłatę przez Inwestora na rzecz ROSA-BUD przy pełniej akceptacji SUEZ – Inspektorów Nadzoru na kwotę ok. 12 mln zł brutto. Dodatkowo od początku kontraktu do dnia dzisiejszego wartość spłaconych przez MOSIR roszczeń zgłoszonych podwykonawców ROSA-BUD wynosi ponad 8 mln zł. Podkreślić należy, że niezgłoszeni podwykonawcy ROSA-BUD jak wynika z nieoficjalnych informacji zgłaszają dodatkowe roszczenia na kwotę ponad 4 mln zł. Oznacza to, że MOSIR zapłacił dwa razy za ten sam zakres prac wykonywanych przez podwykonawców ROSA-BUD. W sumie daje to kwotę ok. 24 mln zł, które zostały nienależnie zapłacone ROSA-BUD w trakcie realizacji inwestycji, a którą to kwotę Inwestor będzie zmuszony dopłacić gdyż gwarancje ubezpieczeniowe wystarczą jedynie na pokrycie części roszczeń. MAXTO od początku, kiedy pojawiły się problemy na budowie było żywotnie zainteresowane dokończeniem tej inwestycji i już w grudniu składało takie deklaracje jednocześnie dysponując wyliczeniami kosztów realnego ukończenia inwestycji, które oscylowały na poziomie kwoty podpisanego kontraktu. Niestety już w trakcie prowadzonej inwentaryzacji zauważono znaczne rozbieżności pomiędzy zafakturowanymi kwotami a rzeczywiście wykonanym zakresem ROSA-BUD co uniemożliwiło nam podjęcie się roli Generalnego Wykonawcy. W tej sytuacji warunkowaliśmy ukończenie inwestycji zapewnieniem Inwestora o uzupełnieniu środków budżetowych na kwotę nienależnie dokonanych płatności na rzecz ROSA-BUD oraz spłacenie przez Inwestora roszczeń podwykonawców ROSA-BUD. Jednocześnie podkreślamy, że w toku realizacji inwestycji MAXTO odrębnie rozliczała realizowany przez spółkę zakres robót, zatem nie weryfikowała rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a ROSA – BUD S.A. Dopiero po otrzymaniu informacji o brakujących w budżecie inwestycji środkach finansowych co pokazały wyżej wspomniana inwentaryzacja i opinia firmy CAS Inwestor zrezygnował z dalszych rozmów w sprawie przejęcia budowy przez MAXTO i w konsekwencji podjął decyzje o odstąpieniu od umowy, próbując przenieść odpowiedzialność z tego tytułu na MAXTO. Maxto konsekwentnie nie zgadza się z przyczynami odstąpienia od umowy wskazanymi przez Zamawiającego i uważa, że odpowiedzialność za niewłaściwe i niezgodne z zapisami umowy prowadzenie procesu inwestycyjnego leży po stronie Zamawiającego, który w nieprawidłowy sposób dokonywał odbiorów robót i rozliczenia umowy.
W tej sytuacji podjęcie przez MOSIR decyzji o wykonaniu inwentaryzacji „3D”, która z założenia miała posłużyć szybkiemu ogłoszeniu przetargu a jej wynikiem ma być nie ocena aktualnego stanu zaawansowania prac (tożsamego z inwentaryzacją Maxto) tylko przestawienie zakresu pozostałego do wykonania oraz włączenie do przetargu dodatkowo przebudowy węzła komunikacyjnego mogą sugerować, że Inwestorowi nie zależy na rzeczywistym określeniu kosztów inwestycji poniesionych do tej pory i koniecznych do poniesienia, a jedynie do utrudnienia zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Z uwagi na brak jakichkolwiek reakcji ze strony Inwestora na prośby Maxto o skontrolowanie procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie oceny stanu rozliczenia Maxto złożyło w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawę prowadzi Prokuratora Okręgowa w Zamościu. Apelujemy jeszcze raz do Władz Miasta i Rady Miasta Radomia o przedstawienie opinii publicznej rzetelnego rozliczenia inwestycji. Ogłoszenie nowego przetargu na ukończenie inwestycji bez wyjaśnienia jakie działania doprowadziły do uszczuplenia budżetu projektu o ok. 24 mln zł uniemożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiadających za ten stan rzeczy i naraża Miasto Radom na poniesienie jeszcze większych kosztów, których nie można przewidzieć bez rzetelnego rozliczenia dotychczas zrealizowanego zakresu prac - napisał zarząd Maxto.

Poleć artykuł swoim znajomym


Jeszcze nie dołączyłeś do nas na Facebooku? "Zalajkuj" nas teraz


powróć do strony głównej
 

Zdjęcie tygodnia

W Bajce wiosną jest bardzo wesoło!


Cytat tygodnia
Radosław Witkowski (prezydent Radomia): Oszałamiająca frekwencja świadczy o tym, że wybory dla radomian były bardzo ważne.
Wiadomości sportowe

Copyright 2009-2014 RadomdomNews.pl
Oprogramowanie: KaizenSoft